Rewitalizacja Pałacu Potockich celem priorytetowym województwa lubelskiego

Zarząd Wojewodztwa Lubelskiego wpisał rewitalizację radzyńskiego zespołu pałacowo-parkowego i centrum Radzynia na listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla strategii rozwoju województwa lubelskiego.

Stało się to na mocy uchwały podjętej dn. 9 lipca, aktualizującej dokument pn. „Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010 (z perspektywą do 2030 r.).” Na tej liście znalazła się zgłoszona przez Miasto Radzyń Podlaski propozycja przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim".

Kolejnym etapem jest procedura negocjacyjno-uzgodnieniowa, której celem będzie weryfikacja projektów pod kątem możliwości ich realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Weryfikacja odbywa się w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WL, uzupełniona jest o elementy negocjacji i uzgodnień z wnioskodawcą.
Miasto Radzyń Podlaski wysłało już przygotowaną w Urzędzie Miasta fiszkę projektową.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny dany projekt może, zgodnie z procedurą zawartą w dokumencie „Tryb negocjacyjno-uzgodnieniowy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010”, może uzyskać: preferencje w postaci dodatkowych punktów przyznanych podczas oceny wniosków w trybie konkursowym albo  status projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym.

Przypomnijmy, że podczas wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Radzyniu 8 maja br. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zadeklarował, że radzyński projekt rewitalizacji jako przedsięwzięcie strategiczne dla województwa lubelskiego może uzyskać dotację powyżej 20 mln zł. Marszałek Stawiarski przypomniał wówczas decyzję swego poprzednika  “pochodzącego z okolicy Radzynia Podlaskiego”, który odrzucił wniosek Miasta Radzyń Podlaski o dofinansowanie rewitalizacji obiektu w ramach projektu “Rokoko na Nowo”: - W programie na rewitalizacje było zapisanych 14 mln zł, z czego 11 z RPO. Burmistrz odwołał się od nieprawidłowej decyzji mojego poprzednika, a następnie Sąd przyznał mu rację. Burmistrz zrezygnował, ale  tylko dlatego, żeby pójść inną ścieżką ścieżką, na którą zasługuje ten zabytek - jeden z najpiękniejszych zabytków tego typu w Polsce – mówił marszałek województwa lubelskiego Jrosław Stawiarski. - Tu mamy perłę, której kształt nadał Eustachy Potocki. Mam nadzieję, że i Eustachy Potocki, i Ignacy, i Stanisław Kostka Potocki, i Anna Sapieżyna, i książę Adam Jerzy Czartoryski, i Karol Lipiński będą się cieszyć z tego, że ten piękny zabytek sztuki XVII – XVIII wieku przywrócimy do prawidłowego wyglądu. Taką naszą historię, która ma ileś wieków i może być chlubą  województwa lubelskiego, trzeba pieścić, bo jest perełką.