Historia

1473
1473

Król Kazimierz Jagiellończyk przekazuje w dzierżawę Dominikowi Kaznowskiemu miasto Kozirynek i wieś Białą oraz inne miejscowości. Kazanowscy na południowym brzegu Białki wznoszą budowlę mającą charakter średniowiecznej warowni.

1540
1540

Królowa Bona odbiera włość radzyńską Bartłomiejowi Kazanowskiemu i przekazuje ją zaufanemu dworzaninowi Mikołajowi Mniszchowi, od 1533r.  - staroście łukowskiemu

1614-41
1614-41

Budowa murowanego kościoła parafialnego na miejscu drewnianej świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Kościół przyjął wezwanie Świętej Trójcy.

1680
1680

Radzyń w wieczną dzierżawę otrzymuje z rąk Jana III Sobieskiego jego sekretarz i przyjaciel Stanisław Antoni Szczuka – kreator życia politycznego, mecenas sztuki, według Pawła Jasienicy "jeden z najrozumniejszych i najlepszych ludzi epoki" .

 

1684-1709
1684-1709

Rozbudowa i przebudowa pałacu pod kierunkiem Augusta Locciego; budowla przyjmuje formę barokowej rezydencji typu repezentayjno-obronnego.

1741
1741

Ślub Marianny Kątskiej (wnuczki S. A. Szczuki) i Eustachego Potockiego.

1749
1749

Jakub Fontana - architekt królewski na zlecenie Eustachego Potockiego rozpoczyna trwającą 10 lat przebudowę pałacu radzyńskiego.

1752-56
1752-56

Johann Chrisostomus Redler – najwybitniejszy rzeźbiarz rokokowy w Polsce - wykonuje dekorację rzeźbiarską pałacu.

1750
1750

W Radzyniu przychodzi na świat Ignacy Potocki, marszałek wielki litewski, polski polityk i działacz patriotyczny, publicysta i pisarz z wielkim dorobkiem, współtwórca Konstytucji 3 maja. Zmarł 30 sierpnia 1809 r. w Wiedniu.

1767
1767

W radzyńskiej świątyni Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki udzielił sakramentu małżeństwa córce Marianny i Eustachego Potockich – Cecylii z księciem Januszem Sanguszką.

1768
1768

20 lutego w Warszawie zmarła Marianna z Kątskich Potocka, a po 4 dniach - 24 lutego   zmarł jej mąż Eustachy Potocki, generał artylerii Wielkiego Księstwa Litewskiego, właściciel dóbr radzyńskich.

1771
1771

Wg. pierwszego działu majątku, właścicielem Radzynia został najstarszy syn Potockich – Kajetan, który sprowadził relikwie św. Wincentego, od 1778 r. znajdujące się obecnie w kościele Świętej Trójcy. W wyniku kolejnych działów właścicielem pałacu został Stanisław Kostka Potocki, który po ślubie z Izabelą Lubomirską stał się właścicielem Wilanowa, gdzie przeniósł cenniejszą część zbiorów zgromadzonych w pałacu.

1779
1779

W wyniku podziału dóbr po Mariannie i Eustachym Potockich właścicielem Radzynia został ich syn hrabia Jan Nepomucen Eryk Potocki (zm. po 1815 roku)

1780
1780

Powstaje podmiejski pałacyk nazywany "Gubernią".

1790
1790

30 października w radzyńskim pałacu rodzi się Karol Józef Lipiński,  skrzypek, kompozytor i pedagog, koncertmistrz orkiestry teatru niemieckiego we Lwowie, orkiestry Gewandhaus oraz kapeli króla saskiego w Dreźnie. Zmarł 16 grudnia 1861 roku w Urłowie (Ukraina).

1799
1799

Jan Potocki sprzedał dobra radzyńskie  z pałacem za pośrednictwem ks. Stanisława Staszica Annie z Zamojskich Sapieżynie.

1817
1817

25 września w pałacu radzyńskim odbył się ślub córki Sapieżyny – Anny z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim (1770-1861), późniejszym twórcą paryskiego centrum politycznego polskiej emigracji tzw. Hotelu Lambert.

1818
1818

Anna Sapieżyna w pomieszczeniach pałacowych zakłada szkołę elementarną

1823
1823

Dobra radzyńskie przechodzą w ręce Anny  Sapieżanki i jej męża Adama Jerzego Czartoryskiego

1834
1834

30 stycznia w obawie przed konfiskatą majątku za udział w Powstaniu Listopadowym Czartoryscy sprzedają majątek Antoniemu Korwin Szlubowskiemu. W rękach Szlubowskich majątek radzyński znajduje się do roku 1944, a pałac – do 1920.

1864
1864

W czasie Powstania Styczniowego Pałac Potockich zajęli Rosjanie, w sali balowej urządzili sąd polowy, który skazywał schwytanych powstańców na śmierć, zsyłkę, więzienie. Pomieszczenia piwniczne zmieniono na cele więzienne.

1920
1920

29 maja ostatni właściciele pałacu – Bronisław i Zofia Szlubowscy przekazali Pałac Potockich wraz z najbliższym otoczeniem władzom II Rzeczypospolitej. Sami osiedlają się w pałacyku Gubernia.

1920
1920

 Od 18 sierpnia w pałacu kwaterowało dowództwo Frontu Środkowego, na którego czele stał gen.Edward Rydz -Śmigły. 

1939
1939

19 grudnia w Warszawie zmarł hrabia Bronisław Feliks Korwin Szlubowski herbu Ślepowron, ostatni właściciel Radzynia. Urodził się 7 października 1855 roku w Radzyniu.

1944
1944

W lipcu podczas wycofywania się oddziałów niemieckich z Radzynia zostaje podpalone archiwum znajdujące się w Pałacu Potockich. W wyniku pożaru częściowo spłonęły mury, a całkowicie wnętrza z wyposażeniem i dekoracjami wyposażenie.

1950
1950

Rozpoczyna się odbudowa pałacu, obiekt zostaje oddany do użytku w połowie lat 60.

1961
1961

14 grudnia umiera ostatnia właścicielka Pałacu Potockich - Zofia Szlubowska.

Lata 70. XX wieku
Lata 70. XX wieku

Poddano remontowi elewację pałacu, przeprowadzono prace konserwatorskie rzeźb Redlera, wymieniono pokrycie dachu na blaszane.

XX i XXI wiek
XX i XXI wiek

Dalsze prace konserwatorskie: wymiana dachu na miedziany, remont muru oporowego przy bramie wjazdowej na dziedziniec pałacu, odwodnienie fundamentów, renowacja elewacji północnej (od strony parku).

2004
2004

Właścicielem pałacyku Gubernia staje się Jeremi Doria-Dernałowicz, spadkobierca Szlubowskich.

2015
2015

2 lipca Pałac Potockich został przekazany na własność Miasta Radzyń Podlaski.

2015
2015

20 lipca rozpoczęła się renowacja rzeźb Redlera. Latem firma Restauro z Torunia odrestaurowała rzeźb znajdujące się na bramie zachodniej pałacu – w tym dwie grupy Herkulesa, rzeźby Architektury Cywilnej i Architektury Wojskowej oraz kompozycję heraldyczną.

2015
2015

Rozpoczęto przygotowania do renowacji parku według projektu Doroty Pape, która nazwała radzyński park "niezwykle cennym obiektem dla polskiej kultury".

31 maja 2016
31 maja 2016

Na dziedzińcu pałacu Potockich odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Sebastiana Dudy z mieszkańcami Radzynia Podlaskiego oraz powiatu radzyńskiego. Prezydent wygłosił historyczne przemówienie cytowane przez wiele mediów ogólnopolskich i obiecał osobiste zainteresowanie losem pałacu.

Previous Next