Zarząd Województwa Lubelskiego anulował nabór wniosków: Dotacje na park jeszcze nie przepadły!

Sprawa dotacji na rewitalizację parku ma swój dalszy ciąg. Okazuje się, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z dn. 21 lutego br. anulował konkurs, w którym Miasto Radzyń Podlaski składało wniosek o dotację i w którym wniosek ten został ze względów formalnych odrzucony. Tym samym unieważniona została lista także projektów wcześniej zatwierdzonych do dofinansowania. W lipcu będzie można zgłaszać wnioski od nowa.

W konsekwencji anulowania konkursu Urząd Marszałkowski dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w 2017 roku w działaniu 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, w ramach którego przewidziane są działania związane m.in. z ochroną i zachowaniem zabytkowych ogrodów i parków, i założył nabór wniosków w tym działaniu w lipcu. Oznacza to możliwość ubiegania się przez Miasto Radzyń Podlaski o dotacje na rewitalizację parku w nowym naborze. Przypominamy, że sprawę odrzucenia wniosku rozpatruje obecnie Naczelny Sąd Administracyjny.

- Oczywiście w dalszym ciągu będziemy się starać o środki pomocowe na rewitalizację parku – zapewnia Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Dodaje, że w kontekście decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego powstaje kilka kwestii. - Nie znamy powodów, dla których konkurs został anulowany - uzasadnienie nie zostało opublikowane na stronach Urzędu Marszałkowskiego, a przecież jest to bardzo istotne z puntu widzenia podmiotów aplikujących o środki pomocowe. Ponadto oczekujemy na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego - czy w kontekście anulowania konkursu będzie dalej rozpatrywał nasz protest w sprawie odrzucenia wniosku. Mam nadzieję, że do końca kwietnia NSA rozstrzygnie tę sprawę. Jest to dla nas o tyle ważne, że chcąc wystąpić z nowym wnioskiem, musimy mieć pewność, czy poprzedni wiosek był poprawnie skonstruowany i sąd potwierdzi celowość, słuszność i profesjonalizm naszych działań czy też nie.

Komunikat o anulowaniu konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne został opublikowany 27 lutego na stronie http://rpo.lubelskie.pl/nabor-790-_uchwala_nr_clxiv_3331_2017_z_21.html. Oto jego pełny tekst:

Uchwałą Nr CLXIV/3331/2017 z 21 lutego 2017 roku Zarządu Województwa Lubelskiego anulował konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Powyższy konkurs został ogłoszony na podstawie uchwały nr LXVI/1392/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15.

W związku z anulowaniem konkursu, o którym mowa, uchylona została również Uchwała nr CXLV/2993/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z 6 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15. W związku z powyższym umowy o dofinansowanie dotyczące projektów wybranych do dofinansowania w anulowanym konkursie nie zostaną zawarte.

W najbliższym czasie zaktualizujemy harmonogram ogłaszania konkursów na 2017 rok, w którym uwzględnimy ponowne ogłoszenie konkursu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Budżet nowego konkursu nie będzie niższy, niż pula środków w anulowanym konkursie. Ponadto ponownie ogłoszony konkurs będzie dotyczył tych samych typów beneficjentów oraz rodzajów projektów co anulowany konkurs.