Powód wycofania wniosku o 10 mln: będziemy się ubiegać o wyższe dofinansowanie

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski wycofał z Zarządu Województwa Lubelskiego protest w sprawie dotacji 10 mln zł na projekt „Rokoko na Nowo”, aby móc się ubiegać o wyższe dofinansowanie. W piśmie skierowanym 27 marca do Zarządu Województwa Lubelskiego – Instytucji   Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zawarte jest uzasadnienie takiej decyzji. Tekst poniżej.

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie przedmiotowego projektu został opracowany w 2017 r. zgodnie z zasadami naboru, określonymi dla konkursu na realizację projektów do dofinansowania w  ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL.

Wartość projektu i jego budżet został ustalony m.in. na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz wyceny kosztów wyposażenia sporządzonych na poziomie cen III kwartału 2017 r. Wyceny te straciły już swoją aktualność, a w związku z tym i budżet projektu w odniesieniu do aktualnego poziomu cen jest znacznie niedoszacowany.

Bardzo krzywdzące całe środowisko radzyńskie działania, podjęte przez ówczesny Zarząd Województwa, a w szczególności Marszałka Województwa – Pana Sławomira Sosnowskiego, wstrzymały realizację ambitnych planów rozwojowych Miasta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. potwierdził, że działania takie były bezprawne.

Aktualnie istnieje konieczność weryfikacji kosztów przedsięwzięcia objętego projektem, a jednocześnie także – potrzeba rozszerzenia działań rewitalizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do zespołu płacowo - parkowego.

Miasto jest w pełni przygotowane do podjęcia takich działań i jest w stanie je zrealizować sprawnie i w krótkim czasie. Dlatego też zamierzamy wystąpić do Zarządu Województwa Lubelskiego z wnioskiem o dotację znacznie przewyższającą kwotę 10 mln zł. Mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie uznany jako szczególnie  ważny z punktu widzenia ochrony dziedzictwa narodowego całego województwa lubelskiego i naszego kraju.