Decyzja w sprawie protestu o 10 mln na pałac

Do Urzędu Miasta 18 października br. wpłynęło pismo w odpowiedzi na protest Miasta wobec odrzucenia przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie kwotą 10 mln zł projektu rewitalizacji centrum Radzynia, w tym Pałacu Potockich. Termin rozpatrzenia wniosku to maksymalnie 30 dni, w związku z tym do 19 października powinna już zostać podjęta decyzja.

Tymczasem powołując się na art. 57 ustawy o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Urząd Marszałkowski zapowiada, że rozstrzygnięcie protestu nastąpi najpóźniej do dnia 5 listopada, a więc dzień po II turze wyborów na burmistrza. Artykuł, który został przywołany w piśmie, stanowi, że „w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę”.

Warto zauważyć, że obecna kadencja samorządowa kończy się 15 listopada, a termin rozstrzygnięcia konursu na dotacje - w styczniu 2019 roku. W kolejnej kadencji większość w Sejmiku będzie miało Prawo i Sprawiedliwość...